Адрес: Казахстан, г .Алматы, ул. Казыбек би, д. 50, офис 24 (1 этаж)

  (между ул.Панфилова и ул.Фурманова)

Телефоны: +7 (727) 328-03-38, 8 701 717 42 66


E-Mail: nagrad@mail.ru

Нотариальные услуги

                                             

Жекеше нотариус нотариаттық іс-әрекеттер жасаған

кезде құқықтық және техникалық сипаттағы қызметтер

көрсетуге ақы төлеу

Оплата услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий  частным нотариусом.

 

 

Нотариальные действия

Государственная пошлина

(тенге)

Оплата услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий  частным нотариусом.

 

Итого

(тенге)

 

1

2

3

4

5

1.

Қалалық жерлердегі жылжымайтын мүлікті (жер учаскелерін, тұрғын үйлерді, пәтерлерді, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар мен өзге де жылжымайтын мүлікті) иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырған кезде:

 

При удостоверении договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:

 

а) егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса

 

если одной из сторон является юридическое лицо:

 

б)       балаларына, жұбайына, ата-аналарына, туған аға-інілері мен апа-қарындастарына, сіңлілеріне, немерелеріне

 

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам:

 

в) басқа адамдарға

другим лицам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 520

(1000%МРП)

 

 

 

 

9 260

(500% МРП)

 

 

 

 

12 964

(700% МРП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 МРП

12 964

 

 

 

 

2 МРП

3 704

 

 

 

 

5 МРП

9 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 484

 

 

 

 

 

12 964

 

 

 

 

 

22 224

 

2.

Ауылдық жерлердегі жылжымайтын мүлікті (жер учаскелерін, тұрғын үйлерді, пәтерлерді, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар мен өзге де жылжымайтын мүлікті) иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырған кезде

 

При удостоверении договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в сельской местности:

 

а) егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса

если одной из сторон является юридическое лицо:

 

б) балаларына, жұбайына, ата-аналарына, туған аға-інілері мен апа-қарындастарына, сіңлілеріне, немерелеріне

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам:

 

в) басқа адамдарға

другим лицам:

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 520

(1000%МРП)

 

 

 

9 260

(500% МРП)

 

 

 

 

12 964

(700% МРП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 МРП

3 704

 

 

 

1МРП

1 852

 

 

 

 

2МРП

3 704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 224

 

 

 

 

11 112

 

 

 

 

 

16 668

3.

Автомотокөлік құралдарын иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырған кезде

 

При удостоверении договоров отчуждения автомототранспортных средств:

 

а)егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса

если одной из сторон является юридическое лицо:

 

б) балаларына, жұбайына, ата-аналарына, туған аға-інілері мен апа-қарындастарына, сіңлілеріне, немерелеріне

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам:

 

в) басқа адамдарға

другим лицам:

 

 

 

 

 

 

 

12 964

(700% МРП)

 

 

 

3 704

(200% МРП)

 

 

 

9 260

(500% МРП)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 МРП

9 260

 

 

 

2 МРП

3 704

 

 

 

5 МРП

9 260

 

 

 

 

 

 

 

22 224

 

 

 

 

7 408

 

 

 

 

18 520

 

 

 

4.

Жалға беру, заем (ипотекалық тұрғын үй заемы шартын қоспағанда), кепілақы, лизинг, мердігерлік шарттарын, неке келісімшарттарын, ортақ меншіктегі мүлікті бөлу, мұрагерлік мүлікті бөлу шарттарын, алименттерді төлеу жөніндегі келісімдерді, құрылтай шарттарын куәландырған кезде

 

При удостоверении договоров аренды, займа (за исключением договоров ипотечного жилищного займа), задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров.

 

 

 

 

9 260

(500% МРП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 МРП

9 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 520

5.

Ипотекалық тұрғын үй заемы шарттарын куәландырған кезде

 

При удостоверении договоров ипотечного жилищного займа:

 

3 704

(200% МРП)

 

2 МРП

3 704

 

7 408

 

6.

Өсиеттерді куәландырған кезде

 

При удостоверении завещаний:

1 852

(100% МРП)

2 МРП

3 704

5 556

 

7.

Мұрагерлікке құқық туралы куәлікті бергені үшін

 

При выдаче свидетельств о праве на наследство, за каждое  выданное свидетельство

 

1 852

(100% МРП)

 

 

 

3 МРП

5 556

 

7 408

 

 

 

8.

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі үлеске және бірлескен ортақ меншік құқығында мүлкі бар өзге де адамдардың меншік құқығы туралы куәлікті берген кезде

 

При выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности:

 

1 852

(100% МРП)

 

4 МРП

7 408

 

9 260

 

9.

Мүлікті пайдалану және иелік ету құқығына сенімхаттарды куәландырған кезде

 

При удостоверении доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом:

 

 

926

 (50% МРП)

 

2 МРП

3 704

 

4 630

 

10.

Сату құқығынсыз автокөлік құралдарын пайдалану және басқару құқығына сенімхаттарды куәландырған кезде

 

 

 

При удостоверении доверенностей на право пользования и управления автотранспортными средствами без права продажи:

 

1 852

(100% МРП)

1 МРП

1 852

3 704

 

11.

Автокөлік құралдарын сатуға, сыйға тартуға, айырбастауға сенімхаттарды куәландырған кезде

 

При удостоверении доверенностей на продажу, дарение, мену автотранспортных средств:

 

3 704

(200% МРП)

 

2 МРП

3 704

 

7 408

 

 

 

 

12.

Басқа сенімхаттарды куәландырған кезде

 

При удостоверении прочих доверенностей:

 

а) жеке тұлғалар үшін

для физических лиц:

 

 

 

б) заңды тұлғалар үшін

для юридических лиц:

 

 

 

 

 

185

(10% МРП)

 

 

926

(50% МРП)

 

 

 

 

 

1 МРП

1 852

 

 

2 МРП

3 704

 

 

 

 

 

2 037

 

 

 

4 630

 

 

13.

Теңіздік наразылық жасаған кезде

 

При совершении  морского протеста

926

(50% МРП)

5 МРП

9 260

10 186

 

14.

Құжаттардың көшірмелері мен құжаттардың үзінді көшірмелерін куәландырған кезде (әр беті үшін):

 

При свидетельствовании верности копий документов и выписок из документов (за страницу).

 

а) жеке тұлғалар үшін

для физических лиц:

 

б) заңды тұлғалар үшін

для юридических лиц:

 

 

 

 

 

 

93

(5% МРП)

 

185

(10% МРП)

 

 

 

 

 

 

0,05 МРП

93

 

0,07 МРП

130

 

 

 

 

 

 

186

 

 

315

 

15.

Құжаттардағы қойылған қолдың, сондай-ақ құжаттардың бір тілден басқа тілге аудармасының дұрыстығын куәландырған кезде (әрбір құжат үшін):

 

При свидетельствовании подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ).

 

а) жеке тұлғалар үшін

для физических лиц:

 

б) заңды тұлғалар үшін

для юридических лиц:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

(3% МРП)

 

185

(10% МРП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 МРП

926

 

1 МРП

1 852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

982

 

 

2 037

16.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін басқа жеке және заңды тұлғаларға берген кезде – 0,5 айлық есептік көрсеткіш;

 

При передаче заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам:

 

 

       

 

 

370

(20% МРП)

 

 

   

 

 

   0,5 МРП

926

   

 

 

 1 296

 

 

 

17.

Құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін берген кезде – 0,5 айлық есептік көрсеткіш;

 

При выдаче нотариально засвидетельствованных копий документов:

 

 

 

 

370

(20% МРП)

 

 

 

0,5 МРП

926

 

 

 

1 296

 

18.

Телнұсқаны берген кезде

 

При выдаче дубликата:

 

1 852

(100%МРП)

 

2МРП

3 704

 

5 556

 

 

 

 

19.

Банктерде шот ашқан кезде қойылған қолдардың растығын куәландырған кезде (әрбір құжат үшін):

 

При свидетельствовании подлинности подписей при открытии счетов в банках (за каждый документ)

 

а) жеке тұлғалар үшін

для физических лиц:

 

б) заңды тұлғалар үшін

для юридических лиц:

 

 

 

 

 

 

 

 

          185

(10% МРП)

 

926

(50% МРП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3МРП

556

 

0,5 МРП

926

 

 

 

 

 

 

 

 

741

 

 

1 852

 

20.

Жылжымайтын мүліктің кепілзат шарттарын, ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша талап ету құқықтары мен ипотекалық куәліктерді куәландырған кезде

 

При удостоверении договоров залога недвижимости, прав требования и ипотечных свидетельств по ипотечным жилищным займам:

 

 

б) Өзге де кепілзат шарттарын куәландырған кезде

 

При удостоверении иных договоров залога:

 

 

 

 

 

3 704

(200% МРП)

 

 

 

 

 

12 964

(700% МРП)

 

 

 

 

 

2 МРП

3 704

 

 

 

 

 

3 МРП

5 556

 

 

 

 

 

 

7 408

 

 

 

 

 

 

18 520

 

21.

Вексель наразылығын жасаған кезде және чектің төленбегенін куәландырған кезде – 1 айлық есептік көрсеткіш

 

При совершении протеста векселя и за удостоверение неоплаты чека

 

 

 

 

926

(50% МРП)

 

 

 

 

1 МРП

1 852

 

 

 

2 778

 

22.

Құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтаған кезде

 

При  хранении документов и ценных бумаг.

 

185

(10% МРП)

 

0,5 МРП

926

 

1 111

 

23.

Кепілгерлік пен кепілдік шарттарын куәландырған кезде

 

При удостоверении договоров поручительства и гарантии:

 

926

(50% МРП)

 

1 МРП

1 852

 

2 778

 

 

 

 

24.

Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген басқа да нотариаттық іс-әрекеттерді жасаған кезде

 

При совершении других нотариальных действий, предусмотренных настоящим законом и иными законодательными актами РК:

 

 

 

370

(20% МРП)

       

 

 

7 МРП

         12 964

 

 

 

13 334

 

 

 

Жекеше нотариустың нотариаттық іс-әрекеттер жасаған кезде құқықтық және техникалық сипаттағы қызметтер көрсеткеніне ақы төлеуден мыналар:

 • нотариаттық куәландыруға жататын құжаттың жобасын өздері дайындаған жеке және заңды тұлғалар;
 • Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 542-бабының 4), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген адамдар;
 • қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратын қарттар мен мүгедектер;
 • ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім балалар;
 • 1 және 2-топтағы мүгедектер;
 • жасына байланысты зейнеткерлер босатылады.

 

От оплаты услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий частным нотариусом освобождаются:

 • физические и юридические лица, самостоятельно изготовившие проект документа, подлежащего нотариальному удостоверению;
 • лица, указанные в подпунктах 4), 8) и 9) статьи 542 Налогового кодекса Республики Казахстан;
 • престарелые и инвалиды, проживающие в медико-социальных учреждениях для престарелых и инвалидов общего типа;
 • дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты;
 • инвалиды 1 и 2 групп;
 • пенсионеры по возрасту

 

 

 

 
Resurs.kz: сайты Казахстана и раскрутка сайта
© 2009 ТОО Nagrad
Создание сайтов Астана - megagroup.kz
Нотариальные услуги